Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spotrebiteľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode I.
Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy.
Spotrebiteľ, že je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru prepravnými spoločnosťami alebo Slovenskou poštou).
Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi.
V prípade, ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.
Podľa zákona o ochrane osobných údajov má spotrebiteľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.