the specific geneva brand most likely was acknowledged through the process of high quality audemars piguet fake watch.best celinereplica.ru outlet.best quality https://hublotwatches.to fast shipping.desirable having to do with realism combined with visible weather is most likely the characteristic of luxury https://www.paireyewear.ru/.high quality exact vape .swiss https://www.vapespen.fr/ vape shop carryout a fairly leading-edge high-level tricky abilities monitor.2017 high end swiss automatic replica rolex for sale.

Obchodné podmienky

Platné od 11.5.2016
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom:
Predávajúci:
MVDr. Marián Rimarčík
Štúrová 31
086 33  Zborov
IČO: 42088984
IČ DPH: SK1022316207
Spotrebiteľ:
fyzické a právnické osoby  

I. Objednávka

Spotrebiteľ objednáva tovar predávajúceho osobne, písomnou formou (e-mailom/vrátane objednávky cez e-shop, poštou). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť:
 • meno a priezvisko
 • fakturačnú adresu
 • dodaciu adresu (ak je iná od fakturačnej)
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH
 • názov tovaru
 • popis tovaru, počet kusov
 • dátum vystavenia objednávky, spôsob platby
Po doručení objednávky bude zaevidovaná v systéme predávajúceho a zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín od nasledujúceho pracovného dňa sa pracovníci predávajúceho skontaktujú so spotrebiteľom. Overia objednávku, druh tovaru a ich množstvo, spôsob dopravy a oznámia možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň prvého kontaktu predávajúceho so spotrebiteľom, t. j. v deň kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľnosti dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
V rámci e-shopu predávaný aj tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (ďalej len “na objednavku”), Táto skutočnosť je vyznačená na stránke e-shopu pri popise a špecifikácii hlavných vlastností tovaru zhotoveného na zákazku pojmom “Na objednávku”. Z charakteru tovaru zhotoveného na zákazku vyplývajú osobitné podmienky predaja uvedené v platných právnych predpisoch a týchto VOP.
Internetový obchod vetshop.sk, ďalej len „vetshop.sk“  ponúka na predaj len voľnopredajné veterinárne lieky a prípravky, podľa platných zákonov Slovenskej republiky  nie je možné prostredníctvom internetu predávať lieky na veterinárny predpis.
Internetový obchod vetshop.sk je určený len pre fyzické a právnické osoby registrované v Slovenskej republike. Adresa doručenia musí byť len na území Slovenskej republiky

II. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, štandardne je tovar posielaný do 10 pracovných dní (v prípade, že je tovar skladom). Ak tovar nie je skladom termín dodania sa telefonicky oznámi spotrebiteľovi.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky spotrebiteľa. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.
Minimálne poštovné a balné je 2,35 EUR
Pri nákupe nad 39 EUR s DPH a len do váhy 5 kg  je poštovné a balné zdarma.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena tovaru je stanovená v e-shope predávajúceho vrátane DPH, platná v čase uskutočnenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov alebo v dôsledku zmeny sadzby DPH. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, bankovým prevodom, alebo dobierkou. Spôsob dodania tovaru si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope, alebo pri inom písomnom spôsobe komunikácie.
Spotrebiteľ uhrádza prepravné náklady a je pri uzatváraní objednávky upovedomený o ich výške.
Ak ide o predaj tovaru zhotoveného na zákazku alebo ak sa strany osobitne dohodnú, Predávajúci je oprávnený žiadať od Kupujúceho úhradu primeranej zálohy kúpnej ceny. Požadovanú sumu zálohy určí Predávajúci, a to najmenej vo výške 20% ceny tovaru. Strany si dohodli, že dodacia lehota začína plynúť až okamihom, keď je záloha uhradená Predávajúcemu. Záloha je splatná do 5 dní od potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim, ak nie je v objednávkovom formulári alebo osobitnej písomnej dohode uvedené inak, a to bezhotovostným prevodom, ak sa strany nedohodnú inak. Zvyšok kúpnej ceny uhradí Kupujúci Predávajúcemu najneskôr v termíne určenom. Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť uhradiť zvyšok kúpnej ceny v zmysle týchto VOP napriek tomu, že tovar zhotovený na zákazku bol riadne vyrobený a Kupujúci bol vyzvaný na jeho prevzatie, má Predávajúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Kupujúcemu, a to až do výšky zaplatenej zálohy. V prípade platby bezhotovostným prevodom je Kupujúci povinný pri úhrade kúpnej ceny uviesť variabilný symbol platby, ktorý mu oznámil Predávajúci. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu či zálohu splnený okamihom ich pripísania na účet Predávajúceho.

IV. Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

V. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa.
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa.
Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar nesmie byť poškodený, používaný a musí byť v pôvodnom stave.
Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (v týchto VOP uvádzaný ako “na objednavku”).
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
 • tovar sa nevyrába, alebo sa prestal vyrábať
 • zmenila sa cena dodávateľa tovaru
 • vystavená cena tovaru bola chybná.

VI. Záruka a riešenie reklamácií

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru a nesprávnym zaobchádzaním.
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Svoje práva a nároky si môže  spotrebiteľ voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line).
Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke  www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazn&iacute ;k má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.”

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e.mailom na info@vetshop.sk ,  ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 3 91/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevy& scaron;uje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

VII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno a e-mail, na účel vykonania platnej registrácie na web stránku. Na tento účel je poskytovanie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na platnú registráciu. Spotrebiteľ dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi aj ďalšie osobné údaje, a to aj priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefón a v prípade podnikateľa, aj IČO na účel uzatvorenia kúpnej zmluvy. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://vetshop.sk/ochrana-osobnych-udajov/

VIII. Používanie cookies

Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastavenie Vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva web stránky tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca Vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie web stránky bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám a využívať službu Google Analytics.

Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude pre Vás zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

IX. Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa.
Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli v zmysle splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.