Prehlásenie o ochrane osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“) a zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

1. Získanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Prostredníctvom tejto internetovej stránky sa zhromažďujú predovšetkým osobné údaje, ktoré slúžia na prijatie a vybavenie vašich požiadaviek, na zasielanie Newslettera pokiaľ ste si tento objednali, prípadne na spracovanie vašich otázok a na zlepšenie našej ponuky pre vás.

Výlučne na ochranu bezpečnosti našich systémov a na zabránenie zneužitia resp. podvodného správania okrem iného nami a čiastočne aj tretími osobami sa pri každom prístupe užívateľa na túto internetovú stránku a pri každom stiahnutí súboru uchovávajú prístupové informácie vo forme protokolárnych súborov. Každý protokolárny súbor pozostáva z:

Internetovej stránky, z ktorej našu stránku otvárate;
IP adresy;
Dátumu prístupu a času prístupu;
Dotazu klienta;
Kódu http odpovede;
Prenášaného množstva údajov;
Informácie o Vami používanom prehliadači a Vami používanom operačnom systéme.

2. Čo robíme s vašimi údajmi?

Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (napr. e-mailová adresa, meno, priezvisko), uskutočňuje sa vaše poskytnutie osobných údajov výslovne na dobrovoľnej báze. Vaše osobné údaje spracúvame a využívame iba na účel, na ktorý nám poskytnuté. Na spracovanie vašich otázok, objednávok a poskytovanie vami využívaných služieb poverujeme čiastočne dodávateľov (sprostredkovateľov), ktorým sú na realizáciu zákazky odovzdané iba nevyhnutne potrebné a účelovo viazané osobné údaje, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

3. Čo sú cookies a ako sa používajú?

Aby sme vám zabezpečili čo najkomfortnejšiu návštevu našej internetovej stránky, používame pri zobrazení našej ponuky cookies. Pri tzv. cookies (viď tabuľka cookies nižšie) sa jedná o malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú v medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky.Upozorňujeme vás, že niektoré z týchto cookies sa prehrávajú z nášho servera do vášho počítačového systému, pričom sa jedná najmä o takzvané na miesto sa vzťahujúce cookies. Tieto cookies sa vyznačujú tým, že sa po ukončení používania internetového prehliadača automaticky z vášho počítačového systému vymažú. Iné cookies ostávajú vo vašom počítačovom systéme a umožňujú nám váš počítačový systém pri vašej ďalšej návšteve znova rozpoznať (tzv. dlhodobé cookies). Samozrejme môžete váš internetový prehliadač nastaviť tak, aby sa neukladali žiadne cookies na pevnom disku resp. aby boli už uložené cookies opäť vymazané.

V prehliadači Internet Explorer 11 to ide nasledovne:

V menu „Nástroje“ zvoľte bod „Možnosti internetu“ Kliknite teraz na políčko „Osobné údaje“ Posuňte prepínač na ľavej strane dialógového okna úplne nahor („Blokovať všetky súbory cookie“) Pomocou tlačidla „OK“ potvrdíte Vaše nastavenie

V prehliadači Firefox 36.0 to ide nasledovne:

Kliknite v menu „Nástroje“ na políčko „Nastavenia“ Pod bodom „Osobné údaje“ nájdete oblasť „Cookies“. Deaktivujte možnosť „Povoliť cookies“ Potvrďte Vaše nastavenie pomocou „OK“

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prosím prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

4. Skvalitňovanie služieb / marketing

Na tejto internetovej stránke sa zhromažďujú a ukladajú údaje pre marketingové a optimalizačné účely, k čomu môžu byť využívané cookies. Za týmto účelom sa zaznamenávajú pseudonymné dátové záznamy o vašom využívaní. Tieto údaje obsahujú okrem iného vašu IP adresu, skrátenú o posledných osem čísel. Proti tomuto získavaniu a ukladaniu údajov môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcna vyjadriť svoj nesúhlas.

Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. IP adresa návštevníka internetovej stránky je taktiež anonymizovaná. Proti tomuto získavaniu a ukladaniu údajov zo strany Google Analytics môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcna vyjadriť svoj nesúhlas.

5. Aké mám možnosti postupovať proti ukladaniu údajov?

Máte právo na základe písomnej žiadosti bezplatne vyžadovať informácie o uložených a spracúvaných osobných údajoch týkajúcich sa vašej osoby. Zároveň máte podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Okrem toho máte právo na opravu, blokovanie a vymazanie týchto osobných údajov. Obráťte sa prosím v takýchto prípadoch na nás a to písomne alebo prostredníctvom emailu uvedeného na tejto internetovej stránke.

6. Linky k iným internetovým stránkam

Naša online ponuka zahŕňa linky k iným internetovým stránkam. Predložené pokyny k ochrane údajov platí iba pre našu internetovú stránku. Prosíme Vás, aby ste dbali na ustanovenia o ochrane údajov na prelinkovaných stránkach.

Za cudzie obsahy, ktoré boli cez linky postúpené na používanie a sú osobitne označené, nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neprivlastňujeme si ich obsah. Za ilegálne, chybné alebo nekompletné obsahy ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím týchto informácií, ručí výhradne prevádzkovateľ internetovej stránky, na ktorú daný link odkazoval. Za cudzie pokyny je redakcia zodpovedná iba vtedy, ak má o nich, to znamená aj o prípadnom protiprávnom resp. trestnom obsahu, pozitívne vedomosti, a technicky je možné a únosné zabrániť takémuto používaniu.

gruponebot.es